regulamin

§ 1

definicje

 1. Usługodawca – La Rambla Szkoła Wspinaczkowa Dominika Sołtys, z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 10/19 w Kielcach, NIP 6572743490 .
 2. Uczestnik wydarzenia - osoba, która ukończyła 16 rok życia oraz przedłoży pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w kursach, użytkownik Serwisu, który dokonał za pośrednictwem Serwisu rejestracji na Wydarzenie.
 3. Kurs – usługa świadczona przez Szkołę zawarta w ofercie.
 4. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie Szkoły osobno dla każdego rodzaju Wydarzenia, uwzględniający rodzaj Wydarzenia, termin Wydarzenia oraz dane Uczestnika kursu.
 5. Wstępna rezerwacja – oświadczenie woli Uczestnika Wydarzenia (Formularz zgłoszeniowy) zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz termin Wydarzenia.
 6. Pełna rezerwacja – wpłata zaliczki określonej osobno dla każdego rodzaju Wydarzenia dokonana bezpośrednio na konto Szkoły.
 7. Wydarzenie – konferencja, szkolenie, kurs, warsztat, zgrupowanie, wykład, happening, wystawa lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny, organizowane przez Organizatora Wydarzenia, o którym informacja została opublikowana w Serwisie.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu.
 9. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem http://wspinaczkadlakazdego.pl/polityka-prywatnosci - określający zasady ochrony danych udostępnianych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu.

§ 2

rodzaje i zakres usług

 1. Przedmiotem sprzedaży są Wydarzenia znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie www.wspinaczkadlakazdego.pl
 2. Składnikami oferty Wydarzeń są: rodzaj Wydarzenia , termin Kursu oraz cena Kursu.
 3. Uczestnik kursu objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 5000 zł podczas trwania Kursu.

§ 3

składanie zamówienia

 1. Wstępna rezerwacja następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie Szkoły oraz akceptację postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 2. Przyjęcie Wstępnej rezerwacji od Uczestnika kursu jest potwierdzane zwrotną wiadomością e-mail na adres e-mail Uczestnika kursu podany w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Pełna rezerwacja następuje po wpłacie zaliczki w terminie 7 dni roboczych. Wpłata ma być dokonana bezpośrednio na konto Szkoły: 39 1940 1076 5474 9663 0000 0000 : imię i nazwisko oraz data kursu. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaje wysyłana wiadomość e-mail do Uczestnika kursu z potwierdzeniem rezerwacji. Po upływie terminu zapłaty nieopłacona rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Zaliczka jest bezzwrotna.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

§ 4

wykonanie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji Kursu jest wpłata pozostałej kwoty odpowiednio dla danego rodzaju Kursu.
 2. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu na konto Szkoły. Jeśli wpłata miała miejsce w ostatniej chwili na kurs należy zabrać dowód wpłaty.
 3. Kursy odbywają się w grupach 4 osobowych + instruktor prowadzący Kurs.
 4. Forma zajęć będzie się opierać o zajęcia praktyczne w terenie skalnym oraz uzupełnieniem wiedzą teoretyczną.
 5. Wszystkie Kursy prowadzone są według programu podanego na stronie internetowej Szkoły odpowiednio do rodzaju kursu.
 6. Czas trwania Kursu podany jest na stronie internetowej Szkoły odpowiednio do rodzaju kursu.
 7. Potwierdzeniem zawarcia umowy będzie dowód sprzedaży lub faktura.

§ 5

odstąpienie umowy przez konsumenta

 1. Zgodnie z zapisem: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

§ 6

ochrona prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w trakcie rejestracji oraz w trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą służyły tylko i wyłącznie do zawarcia, modyfikacji bądź rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z zawartą umową, chyba że Użytkownik wyraził również fakultatywną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach. Dane osobowe mogą być również wykorzystane do zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług oraz dla celów statystycznych.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez Administratora danych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Przedmiotowe informacje mogą być również wykorzystane przez Administratora danych dla celów statystycznych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich modyfikacji, uaktualnienia oraz usunięcia.
 4. Administrator danych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w przypadkach prawem przewidzianych, w szczególności Administrator danych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w zw. z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) może odmówić usunięcia danych w celu ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
 5. W wypadku zmiany danych Organizatora Wydarzeń, podanych podczas rejestracji lub dodawania informacji o Wydarzeniu do Serwisu, Organizator Wydarzeń zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania aktualizacji przedmiotowych danych w Serwisie.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.
 7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom upoważnionym w przypadkach określonych w przepisach prawa.
 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., nr 100, poz. 1024).
 9. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte są w dokumencie Polityki Prywatności, znajdującym się pod adresem http://wspinaczkadlakazdego.pl/polityka-prywatnosci

§ 7

postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia,  w przypadku, kiedy na jeden turnus zgłoszą się mniej niż 2 osoby.
 2. Administratorem danych osobowych jest La Rambla Szkoła Wspinaczkowa Dominika Soltys ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
 3. Uczestnicy kursów wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną w celu dokonania rezerwacji oraz świadczenia usług.

uwaga

w kursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 16 lat, przy czym do 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

TOP